• +856 (0) 21 267 777
  • info.la@undp.org
  • +856 (0) 21 267 777
  • info@la.undp.org

ມົນລະພິດຈາກພາດສະຕິກມີຜົນກະທົບ

ຈຳນວນພາດສະຕິກທີໃຊ້ພຽງແຕ່ 4 ຕະຫຼາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ /ປີ

30,000,000

Curious about how to save the world?

Book a free consultancy with one of our many experts

GET in Touch

ໃຊ້ພາດສະຕິກໜ້ອຍ = ໂລກດີໃຈ

ພວກເຮົາອາໄສຢູ່ໃນໂລກທີ່ອາດມີຖົງຢາງປລາສຕິກຫຼາຍກວ່າປາໃນມະຫາສະໝຸດ. ຂ່າວທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າປລາສຕິກໂມເລກຸນຂະໜາດນ້ອຍສາມາດເຂົ້າໄປຝັງຢູ່ໃນມົດລູກຂອງແມ່ຍິງໄດ້. ຈາກຈຸດທີ່ເລິກທີ່ສຸດຈົນເຖິງຍອດຂອງພູເຂົາທີ່ສູງທີ່ສຸດ ເຮົາກໍຍັງສາມາດແນມເຫັນຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກ, ຖົງເຂົ້າໜົມ ແລະ ຕຸກນ້ຳກະແຈກກະຈາຍຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ. ປລາສຕິກທີ່ໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພວກເຮົາ ຖ້າບໍ່ມີການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍເລືອກໃຊ້ປລາສຕິກນັບແຕ່ຜະລິດຕະພັນບັນຈຸອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຈົນເຖິງຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ ຍ້ອນລາຄາທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງມັນ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົານຳໃຊ້ມັນຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະ ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບອັນມະຫາສານທີ່ຈະຕາມມາໃນພາຍຫຼັງ.
ການບໍລິຫານຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາໃຫຍ່ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນ ສປປ ລາວ. ສິ່ງເສດເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້້ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແຕ່ບັນດາບ້ານ ແລະ ຄົວເຮືອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດກໍປະເຊີນບັນຫານີ້ເຊັ່ນກັນ. ສຳລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເອງ ທີ່ມີປະຊາກອນ ຫຼາຍກວ່າ 900,000 ຄົນ ໄດ້ຜະລິດສິ່ງເສດເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ 600 ໂຕນໃນແຕ່ລະມື້.

ການບໍາລຸງຮັກສາແລະການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລື່ອງການບໍລິຫານຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອຈະເກັບຂີ້ເຫຍື້ອນຳບ້ານທີ່ມີສັນຍາເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ແນ່ນອນການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນມາພ້ອມກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ບັນດາຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ ແລະ ບ້ານທີ່ບໍ່ມີສັນຍາ ເຊິ່ງກວມເອົາປະມານ 70% ຂອງປະຊາກອນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເລືອກທີ່ຈະກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໂດຍການຖິ້ມຕາມກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອຕາມຫົນທາງ, ດິນເປົ່າວ່າງ ແລະ ທົ່ງນາ, ແລະ ບາງຄັ້ງກໍຖິ້ມລົງສູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ.
ອີງຕາມຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ (ຄບຕ), ໃນປີ 2018 ມີປະຊາກອນພຽງແຕ່ 27% ໃນຕົວເມືອງເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສັນຍາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ. ສະຖິຕິນີ້ຖືເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນສຳຄັນ ຍ້ອນມົນລະພິດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາກາດ, ດິນ ແລະ ນ້ຳ ພ້ອມດຽວກັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນເອງ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີມງານຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາ (Accelerator Lab) ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ພົບກັບເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈາກການໂອ້ລົມເຫັນວ່າ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ທິດທາງໃນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ພົ້ນເດັ່ນພ້ອມທັງ ການສຶກສາກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ ເປັນບູລິມະສິດຫຼັກ.
ໃນປີ 2019, ອົງການ UNDP ໄດ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍການຮຽນຮູ້ “ຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາ” , ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງດ້ວຍວິທີໃໝ່. ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ 60 ຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ໃນ 78 ປະເທດ, ປະຈຸບັນໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນ 90 ຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າເຊິ່ງຮັບໃຊ້ 114 ປະເທດ. ໃນປີດຽວກັນ, ອົງການ UNDP ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດຕົວ ຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາ (Accelerator Lab) ຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາໃນປະເທດ. ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນຫາສຳຄັນທີ່ຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າກຳລັງສຶກສາຢູ່, ທາງຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຶກສາ ແລະ ທົດລອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບຄູ່ຮ່ວມງານທັງພາກລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງ ຫຼື ວິທີການໃໝ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ, ຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນແນວໂນ້ມທີ່ໜ້າສົນໃຈໜຶ່ງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານທີ່ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພຽງໄລຍະເວລາບໍ່ຮອດສອງເດືອນ, ການປະເມີນຈາກສອງບໍລິສັດ, Go Teddy ແລະ Food Panda ພົບວ່າຈຳນວນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍໃນປະເທດລາວມີການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 100-200 ຫາປະມານ 1,200-2,000 ລາຍການຕໍ່ມື້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຈຳນວນຮ້ານອາຫານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮ້ານນ້ອຍໆທີ່ລົງທະບຽນນຳທັງສອງບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ 3 ເທົ່າ ຈາກ 50 ໃນເດືອນມັງກອນ, ເຖິງ 150 ໃນເດືອນພຶດສະພາປີ 2020. ຈາກການສັງເກດ ແລະ ການສຶກສາໃນປະເທດອື່ນໆ ແນວໂນ້ມການໃຊ້ປລາສຕິກມີການເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເພາະຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານເຊິ່ງນຳໃຊ້ປລາສຕິກໃນການຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານ. ສະນັ້ນ ຫ້ອງຄົ້ນຄວ້າເພື່ອເລັ່ງການພັດທະນາ ຈຶ່ງຢາກທົດລອງຮູບແບບທີ່ຍືນຍົງກັບ Go Teddy ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອ i) ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານດ້ວຍບັນຈຸພັນປລາສຕິກໃນຮ້ານອາຫານ ແລະ ທຸລະກິດການຈັດສົ່ງອາຫານ ii) ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຕໍ່ຕົວເລືອກບັນຈຸພັນທີ່ຍືນຍົງກວ່າ.

Accelerator Labs

In 2019, UNDP built the world’s largest and fastest learning network “Accelerator Labs” to learn and address sustainable development challenges in new ways. We started with 60 lab teams covering 78 countries and are now expanding to 90 Labs covering 114 countries. In the same year, UNDP Lao PDR also officially launched the Accelerator Lab to address development challenges in the country. Waste Management is among a few frontier issues which the Lab has been working on. There have been ongoing study and experiments with both government and non-government partners to find new solutions or approaches to address the issues.